info

29May 2014

Пробна возачка дозвола

Лицу које испуњава све услове за управљање возилом Б категорије, а није навршило 18 година живота издаће се пробна возачка дозвола кад наврши 17 година, са роком важења од једне године. Пробна возачка дозвола ће се издати и лицу које је навршило 18 година а које први пут стиче право на управљање моторним возилима Б категорије.

Захтев за издавање пробне возачке дозволе подноси се надлежној територијалној организационој јединици МУП-а, на чијем подручју лице коме се издаје пробна возачка дозвола има пребивалиште. Захтев се може поднети и по месту боравка ако подносилац (због запослења, студирања или других оправданих разлога) борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.

Ограничења која су исписана у унутрашњости Пробне дозволе (члан 182. Закона о безбедности саобраћаја на путевима) : пробна возачка дозвола унутрашњост

1. Лицу које испуњава све услове за управљање возилом Б категорије, а није навршило 18 година живота, издаће се пробна возачка дозвола кад наврши 17 година, са роком важења од једне године.

2. Пробна возачка дозвола се може користити само у Републици Србији.

3. Возач који има пробну возачку дозволу Б категорије не сме да започне и управља возилом без надзора лица у возилу које има возачку дозволу Б категорије у трајању од најмање пет година.

4. Возач који има пробну возачку дозволу не сме да управља моторним возилом у периоду од 23,00 до 5,00 сати, користи телефон и друга средства за комуникацију за време вожње.

5. Возач који има пробну возачку дозволу се не сме кретати брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће.

6. Лице које вржи надзор дужно је да се стара да возач возилом управља на безбедан начин у складу са прописима.

7. Моторно возило којим управља возач који има пробну возачку дозволу мора бити означено посебном ознаком “П” која мора бити на видљивом месту са предње и задње стране возила.

8. Пробна возачка дозвола ће се издати и лицу које је навршило 18 година, које први пут стиче право на управљање моторним возилима Б категорије. На ово лице примењују се одредбе прописане у ставу 2,4,5. и 7. овог члана.

Лице које има 17 година (није пунолетно) мора поред себе имати лице, које има возачку дозволу Б категорије у трајању од најмање пет година и које је дужно да се стара да возач возилом управља на безбедан начин и у складу са прописима.

Од 15-ог јануара 2011. године са обуком за Б категорију могу отпочети и кандидати са навршених 16 година, а право полагања се стиче са навршених 17 година. Кандидати који су у фази обуке или су завршили обуку за Б категорију, а нису пунолетни (имају 17 година) могу полагати и теоретски и практични део возачког испита.

П ознака је дефинисана Правлиником о посебној ознаци на возилу којим управља лице са пробном возачком дозволом. Прописан је изглед и начин постављања посебне ознаке „П“ на возилу. Правилник је ступио на снагу 8.4.2011. године.

Возач који има пробну возачку дозволу, „губи“ дозволу већ са „сакупљених“ 9 казнених поена, за разлику од осталих возача, којима је “потребно” 18 поена за поништавање дозволе. Казнени поени који су возачу изречени за време поседовања пробне возачке дозволе важе и након стицања возачке дозволе, до њиховог брисања, у складу са одредбама овог закона.

29May 2014

Стриктна примена новог закона о саобраћају и упис казнених поена у полицијски регистар је на снази од 1. новембра 2010. године. У наставку погледајте списак свих прекршаја и казнене поене који су за њих предвидјени.
Казне се не плаћају на лицу места, него се од полицајца добија уплатница коју ће возач морати да уплати у банци иии пошти у року од 8 дана. У супротном, иде се код судије за прекршаје и следи му већа казна, ако не докаже да није крив. Члан 322 новог Закона, каже да се полицијски записник о извршеној контроли учесника у саобраћају на суду третира као доказ, па окривљеном преостаје да се брани изјаама сведолка или другим доказима, али коначну одлуку доноси судија.
Казнене поене не изриче нити одредјује полицајац, већ их на основу пријаве, утврдјује и изриче судија
Када возач возила којим је почињен прекрашај није идентификован, одговоран је његов власик, односно корисник и мораће да плати новчану казну од 6.000 до 20.000 динара, а ако је прекршајем изазвана незгода или угрожена безбеднот, казна је од 10.000 до 40.000 динара или до 45 дана затвора
Возачи који угрожавају друге учеснике у саобраћају ризичним претицањем више возила преко пуне линије, преласком на црвено светло и сл., на основу пријаве полицајца или видео записа иду код судије за прекршаје, који утврдјује чињенице и суди о томе да ли се возач понашао насилнички.